Digit [2020]

Digit има за цел да создаде млад кадар кој може да допринесе дизајнот на мобилните апликации да се подобри, да се унапредат и да се олесни за навигација. Digit ќе се одржи од 14.12 до 18.12.2020 година, по 6ти пат, при што технологијата која ќе ја изучуваат и користи при изработка на задачите е за изработка на мобилна апликација, односно Android Studio. Andrioid Studio е единствениот IDE кој е целосно подржан од Google за развој на Android апликации и важните ресурси како Java Development Kit и Intel HAXM. Android Open Source Project (AOSP) ги нуди информациите и потребниот изворен код за да креира персо- нализирани варијанти од Android OS, преносни уреди и додатоци до Андроид платформа- та и да обезбеди уредите да ги достигнуваат потребните побарувања што го чуваат еко си- стемот на Андроид, здрава и безбедна средина за милиони корисници.
14-18.12.2020

Платформа за колаборација

Настанот е завршен.

Спонзори